L’educació primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

La finalitat de l’educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l’assoliment de les competències s’organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l’ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.

El currículum

El currículum s’organitza en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement. Els alumnes han de cursar en cadascun dels cursos de l’etapa les àrees de coneixement següents:

a) Àmbit lingüístic

  • Àrea de llengua catalana i literatura
  • Àrea de llengua castellana i literatura
  • Àrea de l’aranès (a l’Aran)
  • Àrea de primera llengua estrangera

b) Àmbit matemàtic

  • Àrea de matemàtiques

c) Àmbit de coneixement del medi

  • Àrea de coneixement del medi natural
  • Àrea de coneixement del medi social i cultural

d) Àmbit artístic

  • Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa

e) Àmbit d’educació física

  • Àrea d’educació física

f) Àmbit d’educació en valors

  • Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió (en funció de l’elecció dels pares o tutors legals)