PLA LECTOR

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques. Per això, la lectura ha de ser una prioritat en els centres i en la tasca de tot docent. Per tal de millorar la coherència pedagògica i disposar d’una línia d’escola (aspectes organitzatius i didàctics), és necessari disposar d’un Pla de lectura de centre (PLEC).

El PLEC és un document de referència per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament les línies d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies, recursos– que cada centre es proposa per tal d’assegurar la competència lectora de l’alumnat. Els eixos de la competència lectora que ha de desenvolupar un Pla de lectura de centre són: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.