UNA ESCOLA INTEGRADORA, UNA ESCOLA DE TOTS I PER A TOTS

El Col·legi Vilagran és un Centre educatiu concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Actualment imparteix Educació Infantil, Primària i Secundària.

El Col·legi Vilagran treballa per aconseguir que els infants i adolescents gaudeixin de la seva estada a l’escola, creant l’ambient adequat perquè puguin desenvolupar les seves capacitats amb la tranquil·litat afectiva i emocional necessària, per tal de poder dur a terme els principis pedagògics bàsics que fonamenten la seva manera de ser com a institució educativa.

L’estructura, organització i dinàmica del centre s’inspira en una educació humanista i cristiana, que es caracteritza pel realisme, el sentit pràctic i l’èmfasi en els valors i la dimensió humana.

Cada alumne és únic i els professors són partícips del seu creixement, des que comença amb 3 anys fins als 16 anys. A través de la tutoria es fa un seguiment acurat de cada alumne en el seu context acadèmic, social i emocional. L’acció tutorial amb els pares cobra una nova perspectiva en l’àmbit escolar: vehicula un intercanvi d’informació entre ells i l’escola.

El seu Projecte educatiu està centrat en el desenvolupament integral dels alumnes, sempre adaptant-se al ritme dels canvis actuals i apostant per la innovació tecnològica.

El Centre aposta pel Treball Cooperatiu, que mitjançant els interessos sorgits de la conversa dinàmica que es genera dins l’aula n’acaba sorgint un petit projecte de treball, que es relaciona amb les capacitats del currículum de la classe, alhora que desenvolupa les intel·ligències múltiples.

El Centre vetlla per aconseguir fer alumnes competents i capaços d’analitzar i solucionar situacions a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació.

En definitiva, el Col·legi Vilagran és una escola amb un aprenentatge basat en l’esforç, la serietat en el treball i la disciplina. Un aprenentatge pràctic i funcional basat en competències. Un aprenentatge amb un entorn innovador basat en la cultura del pensament crític i constructiu, el treball en equip i l’emprenedoria com a sentit de creativitat i curiositat.