L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes d’ESO té en compte els següents criteris:

  • És contínua, amb una observació sistemàtica del procés d’aprenentatge en cadascuna de les matèries per part del professorat.
  • És integradora en relació amb el tipus de contingut de les àrees.
  • És globalitzadora, amb una visió de tot el procés formatiu i progrés de l’alumne al llarg de l’etapa.

Els alumnes són avaluats trimestralment per l’equip docent, format pel conjunt de Professors que intervenen en el seu procés d’aprenentatge. L’avaluació es fa en funció de les competències bàsiques, circumstàncies i realitats personals de cada alumne i s’estableixen diferents mesures per superar els apartats on presenten més problemes.

Respecte a les qualificacions, s’expressen de la següent manera: AE (Assoliment Excel·lent), AN (Assoliment Notable), AS (Assoliment Satisfactori) i AI (Assoliment Insuficient).

Els alumnes que no han superat la matèria mitjançant l’avaluació contínua tenen dret a realitzar una prova extraordinària al juny.

En acabar l’etapa d’ ESO, els alumnes amb resultats satisfactoris en totes les àrees optaran al títol de GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria).

A mitjans d’octubre de 2019 hi haurà una avaluació inicial, que és prescriptiva durant el primer trimestre en tots els cursos de l’ESO.

Durant el mes de febrer de 2020 es faran les proves d’avaluació de competències bàsiques de l’etapa d’ ESO previstes per al 4t curs.

CALENDARI AVALUACIONS 19-20