NOFC

Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del projecte educatiu de centre. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i,
en últim terme, assolir l’èxit educatiu.

Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre, per exemple: criteris organitzatius dels centres concertats (les funcions atribuïdes al claustre, l’estructura i les funcions dels òrgans de coordinació docent i de tutoria), criteris i mecanismes pedagògics, procediments i altres  elements de l’organització i el funcionament.